Close

10/09/2017

Styrelseprotokoll 2017.07.23

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2017-07-23Plats
Hos Arne Prembäck

Närvarande
Mats Julin, Robert Larsson, Ulf Möller, Peter Blanck och Arne Prembäck.

§1. Mötets öppnande
Mats hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igen och lades till handlingarna. Kommentarar och åtgärder se under §3 nedan.

§3. Uppföljning av garantibesiktningen
Vid besiktningen genom dykinspektion konstaterades att ledningarna vid indraget på ön låg på 2,15 meters djup vilket är godkänt. Länsstyrelsen lantmäteriförrättning är gjord för S49. Kartan är nu justerad och samtliga inblandade är nöjda. Beslutas att på arbetsdagen under våren kontrolleras mätarbrunnen på S:49. Mats pratar med Rune Wall och Arne pratar med Thomas Thunvik Mats pratar med Rune om en akutlista vid läckage på vattenledning.
Vid garantibesiktningen konstaterades att det saknades isolering på locket till mätarbrunnen. Ulf kollar med Micke eller Janne Söderman vilket material som ska användas.

§4. Ägande av mätarbrunn
Mätbrunnen på S:49 är föreningens och ingår således i vår anläggning.

§5. Arkivering av ritningar och kontrakt
Beslutas att arkivering av alla handlingar görs på föreningens sida på Hem o Fastighets portal. Idag ligger samtliga dokument digitalt på portalen som tidigare enbart funnits i sekreterarens pärmar. Nu ska även de originalhandlingar som enbart funnits i kassörens pärm läggas upp digitalt på HoF ́s portal. Arne tillsammans med Robert ansvarar för detta.

§6. Uppföljning av vårens arbetsdag
Konstaterades att det var god uppslutning på vårens arbetsdag. Några spänger reparerades och serviserna märktes upp.

§7. Behov av arbetsdag i höst
I dagsläget ser styrelsen inget behov av arbetsdag i höst,

§8. Revisorssuppleant
Konstaterades att Christer Fredriksson är vald på stämman till revisorssuppleant. Malin Lundén valdes till ordinarie revisor.

§9. Anslutning för nya medlemmar
Kommunen godkänner inte att bara ansluta till vatten pga. likställighetsprincipen. Föreningen kan inte godkänna nya medlemmar så länge kommunen inte tillåter fler anslutningar till samfälligheten. Som skäl anges att reningsverket i Kapellskär saknar kapacitet för att ta emot fler anslutningar av fastigheter. Utbyggnaden av reningsverket ska vara klart till år 2020. Vi beslutar att vi ställer frågan om möjligheten för oss att ta in nya medlemmar till kommen varje år. Mats svarar 6:49, Svecke, med anledning av deras önskan om att få bli medlemmar.

§10. Framtida rekrytering av förtroendevalda
Styrelsen önskar en bättre framförhållning av valberedningen i deras svåra och viktiga arbete. På årsmötet togs beslut om att mandatperioden för styrelseledamöter sänks från 3 till 2 år. Ny omröstning måste ske på årsmötet 2018 för att stadgeändringen ska gå igenom. Arne åtar sig att kolla med Lantmäteriet om man måsta vara ägare till fastigheten för att sitta i styrelsen eller om till exempel vuxna barn till ägare kan göra det.

§11. Fiber
Peter redogjorde för frågan om fiber och var den befinner sig. För tillfället är Ip-Only huvudspåret. Peter håller i frågan och meddelar styrelsen så fort något händer.

§12. Övrigt
Robert informerade om att han jobbar på för att vi ska få ett separat kostnadskonto för rörligt vatten. Diskussionen förs med HoF.

§13. Nästa styrelsemöte
Den 6/11 20.00 blir det telefonmöte. Mats ansvarar för dagordning och uppringning.

 

Vid protokollet
Arne Prembäck

Justeras
Mats Julin