Close

11/12/2017

Styrelseprotokoll 2017.11.06

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2017-11-06Plats
Telefonmöte

Närvarande
Mats Julin, Robert Larsson, Lars Rodhe, Ulf Möller, Peter Blanck och Arne Prembäck.

§1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igen och lades till handlingarna efter följande kommentarer:

  • Locket till mätarbrunnen är isolerat.
  • Vid ett akut läge på vår V/A-anläggning kan man kontakta Skandinavisk Kommunalteknik, SKT i Vallentuna 08-544 407 90, mail: service@kommunalteknik.se
  • Mats kontaktar Norrtälje kommun och tar reda på vilka de använder sig av när det blir något akut fel på V/A-anläggningar.
  • Robert fortsätter att arbeta med arkivering av avtal mm. i Conzignus Styrelseverktyg.
  • Lantmäteriets svar på styrelsens fråga vilka som kan sitta i föreningens styrelse lyder: ”Det finns inget krav på att de som ingår i styrelsen måste vara medlemmar i föreningen. Däremot måste styrelseledamot vara myndig.” Styrelsen rekommenderar valberedningen att rekrytera styrelseledamöter som är ägare till fastigheter på ön eller deras familjer. Arne meddelar valberedningen, Morgan Åkerblom och Peter Lundén, Lantmäteriet svar och styrelsens rekommendation.

§3. Ekonomisk förvaltning
Diskussion har förts med Conzignus då de har sagt upp vårt avtal för den ekonomiska förvaltningen. Vi har under 2016 och 2017 betalat 8 500kr/år för att använda oss av deras tjänst Styrelseverktyget. Nu vill de att vi fortsättningsvis ska använda oss av deras tjänst Hem o Fastighet. Detta skulle i utgångsläge innebära en höjning till 30 000kr/år. Efter diskussioner med Conzignus har vi nu fått en offert på 25 000kr/år. Styrelsen fattar beslut om att acceptera offerten som gäller för 2018.

§4. Genomgång av förslag till budget 2018
Robert gick igenom förslaget till budget. Norrtälje kommun höjer den fasta avgiften med 2 %. Totalt ökar kostnaderna för 2018 jämfört med 2017 med försumbara 4 000kr. Styrelsen beslutar att anta den presenterade budgeten.

§5. Nya medlemmar
I samband med en bygglovsansökan fick fastigheten 6:39, Svecke, tillstånd att ansluta till kommunalt V/A via föreningen. När Styrelsen kontaktar Norrtälje kommun för att efterhöra om det nu är ok att ansluta de fastigheter som fick nej i oktober 2016, 4:20, 6:41 och 6:40, blev svaret från kommunen att inga fastigheter tillåts anslutas till reningsverket i Kapellskär förrän år 2020. Mats åtar sig att höra med Svecke vad som händer med deras beslut om tillstånd då det är av intresse för föreningen.

§6. Fiber
Anslutning via Fagerviksstigens bredbandsförening som var ett alternativ är inte ekonomiskt försvarbart. Vi har fått en offert från Centralradio som är på 19 000 + moms räknat på 25 fastigheter. Till detta kommer grävning från Bygdegården ca 10 meter till vårt tomrör på fastlandet. Om Ip-Only blir föreningens alternativ så tecknas individuella avtal mellan fastighetsägaren och IP-Only till skillnad om Centralradio skulle bli vårt alternativ då avtal tecknas mellan Centralradio och föreningen. Peter forsätter sin kontakt med IP-Only som blir vårt huvudspår. Två viktiga frågor att ta ställning till är:

  • Om vårt tomrör ska ägas av IP-Only eller om de ska ha ett nyttjanderättsavtal på röret och
  • Om fastighetsägare som inte är medlemmar och vill ansluta sig till fiber ska vara med och betala för kostnaden som uppstod när tomröret lades ner, ca 6 000kr/fastighet.

§7. Övriga frågor
Föreningsstämma 2018 äger rum i Bygdegården 26/5 mellan klockan 15 – 17.

§8. Nästa sammanträde
Telefonmöte: 19/3 2018 klockan 20.00.

§9. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet
Arne Prembäck

Justeras
Mats Julin