Close

08/05/2018

Föreningsstämma 2018

Föreningsstämma
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening


Styrelsen för Gräddö-Askens VA-samfällighetsförening kallar till stämma.

Datum: 2018-05-26
Tid: 15.00 – 17.00 (ca)
Plats: Bygdegården, Gräddö

 

Dagordning för årsstämman 2018

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.

5. Godkännande av närvarolista som röstlängd.

6. Fråga om mötets behöriga utlysande.

7. Godkännande av dagordning.

8. Verksamhetsberättelse och årsredovisning.

9. Revisionsberättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Ev. framställningar från styrelsen eller inkomna motioner.

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering.

14. Val av styrelse och styrelseordförande och suppleanter.

15. Val av revisor och revisorssuppleant.

16. Val av valberedning.

17. Övriga frågor
— Ändring av stadgar avseende styrelsens mandatperiod.
— Fiber.
— Nya medlemmar status.

18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

19. Mötet avslutas.

Väl mött.