Close

18/07/2018

Stämmoprotokoll 2018.05.26

Föreningsstämma 2018
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
Bygdegården, Gräddö
2018-05-2601. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

02. Val av ordförande för årsstämman
Till mötesordförande valdes Mats Julin.

03. Val av sekreterare för årsstämma
Till sekreterare valdes Arne Prembäck.

04. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Per Troborg och Torgny Engdahl valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

05. Godkännande av närvarolista som röstlängd
Närvarolistan godkändes och används som röstlängd.

06. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till stämman har gått ut till medlemmarna per mail den 23/4 och lades även upp på föreningens hemsida samma datum. Stämman godkände att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.

07. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget av punkten ”information om
GDPR”.

08. Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen och följande kan nämnas:

 • Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under verksamhetsåret.
 • Ett nytt avtal med Conzignus Hem och Fastighet har tecknats.
 • Ytterligare 2 fastigheter/medlemmar har anslutit sig till föreningens vatten och avloppsnät.
 • En garantibesiktning av anläggningen har genomförts under året och ett protokoll upprättades. De åtgärder som skulle vidtas med anledning av besiktningen var av mindre karaktär och har genomförts.
 • Styrelsen mottog hösten 2017 en ansökan från en fastighet, 6:39, som önskade bli medlem och ansluta sig till föreningens va-nät. Kommunen svarade som man gjort året innan att inga nya fastigheter får påkopplas nätet innan 2020 då reningsverket i Kapellskär är utbyggt.
 • Vårens planerade arbetsdag ställdes in på grund av att arbetsuppgifter saknades.
Föreningens kassör Robert Larsson presenterade årsredovisningen med en bild som visar utfallet jämfört med budgeten, bilaga 1. Robert ville särskilt framhålla följande:
 • Samarbetet med Conzignus har i år gått bra
 • Modellen för hantering av avskrivningar fungerar likadant som föregående år – de kontantbetalda medlemmarnas andel av avskrivningarna på anläggningen möts av en lika stor återföring från ”Fond för kommande avskrivningar”, vilket av formella skäl behöver beslutas av föreningsstämman.
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat: 26 200
Årets resultat:  -100 308

Totalt: -74 108

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Reservering underhållsfond: -1 000
Återföring från Fond för kommande avskrivningar: 88 692
Balanseras i ny räkning: -13 584

Totalt: -74 108

09. Revisionsberättelse
Föreningens revisor Malin Lundén Schmid har gått igenom föreningens räkenskaper för verksamhetsåret och rekommenderar att:
 • Resultat- och balansräkningen fastställs.
 • Underskottet för innevarande år och balanserat resultat disponeras enligt styrelsens förslag.
Stämman beslutar i enlighet med revisorns rekommendationer.

Revisorn rekommenderar vidare att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2017 svarar stämman enhälligt ja.

11. Inkomna motioner
Inga framställningar från styrelsen eller inkomna motioner till årsmötet har inkommit.

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar att inga ersättningar till styrelsen eller revisorerna ska utgå. Noterades att föreningen tillämpar arbetarotation, dvs. att alla medlemsfastigheter på sikt ska bidra lika mycket i styrelse och övriga uppdrag.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering
Kassör Robert Larsson presenterade budgeten för 2018 vilket innebär att totala kostnaderna för 2018 ökar med 3 114kr. Detta till största delen beroende på av Conzignus har höjt sin avgift med 5000kr. Noterades också att årsmöteskostnaderna har minskat med 1 000kr beroende på lägre lokahyra. Årsmötet godkände därefter den föreslagna budgeten för 2018. Se bilaga 2.

14. Val av styrelse och styrelseordförande och suppleanter
Valberedningen föreslår följande:

 • Till kassör föreslås omval på Robert Larsson (4:71). Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
 • Ordförande Mats Julin (4:69) har två år kvar på sin mandatperiod.
 • Sekreterare Arne Prembäck (6:38) har ett år kvar på sin mandatperiod.
 • På valberedningens förslag valdes Ulf Möller (6:14), Peter Blanck (6:22)
  samt Lars Rodhe (4:16) till suppleanter för ytterligare ett år.

15. Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår Peter Lundén till revisor och Malin Lundén Schmid till revisorsuppleant för en tid av ett år. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

16. Val av valberedning
Valberedningen föreslår Nathaniel Guter och Morgan Åkerblom till valberedare för en period av ett år. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

17. Övriga frågor

 • Ändring av stadgar avseende styrelsens mandatperiod. Årsmötet fastställer ändringen av stadgarna så att ordinarie styrelseledamöter väljs för en tid på två år. Därmed är stadgeändringen genomförd då två årsstämmor har fattat detta beslut. Detta innebär att kassören, se punkt 14, är vald på en period av 2 år.

 • Fiber. Peter Blanck informerade om sina kontakter med IP-only. Projektet är försenat vad gäller Gräddö och tidigast 2019 kommer fiber finnas framdragen och vi finns inte med i IP-onlys planering för att dra fiber ute på ön.  Peter jobbar däremot på att IP-only skulle kunna dra fram 35 anslutningar nedanför Bygdegården som vi skulle kunna använda för våra fastigheter ute på ön. På förslag kommer Peter också att kontakta Norrtälje energi som har utökat sin aktivitet inom området fiberdragning för att efterhöra om de har intresse av att göra dragningen i vårt befintliga tomrör på ön.
 • Nya medlemmar status. Fastigheterna 6:18 och 6:39 har under våren i samband med förhandsbesked på ansökan om bygglov fått löfte om indragning av V/A på det kommunala nätet som medlemmar i föreningen. Detta med anledning av att reningsverket i Gräddö har fått godkänt att ta emot fler fastigheter. Sedan 2016 har föreningen en ansökan/anmälan inne hos Norrtälje kommun för tre andra fastigheter på ön. Beskedet från kommunen för dessa fastigheter har hittills varit att de får vänta till 2020 på att Kappelskärs reningsverk byggts ut. Styrelsen har nu tagit förnyad kontakt med kommunen med anledning av den nya bedömningen av Gräddö reningsverks kapacitet och har fått löfte om att få ett nytt besked.
 • GDPR. General Data Protection Regulation. Sekreteraren Arne Prembäck informerade om den nya EU-förordningen för hantering av medlemmarnas personuppgifter och hur föreningen hanterar dessa. Dokumentet kommer att läggas ut på föreningens hemsida samt tillsändas samtliga medlemmar per mail.
 • Arbetsdag till hösten. I dagsläget anser styrelsen att inget behov föreligger för en arbetsdag till hösten. Styrelsen återkommer om behovet förändras.
 • Strömavbrott. En diskussion fördes om behovet av att få information vid strömavbrott, särskilt under den kalla årstiden. Vattenfall som är ägare av våra linjer tillhandahåller en tjänst på sin hemsida, www.vattenfall.se, där man anmäla att man vill ha ett SMS när det är strömavbrott på fastighetens anläggning och när strömavbrottet är avhjälpt.

18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmoprotokollet kommer att finnas på föreningens hemsida, www.gräddö-asken.se samt skickas per mail till samtliga medlemmar.

19. Stämman avslutas
Ordförande tackade alla och avslutade stämman.

Vid protokollet
Arne Prembäck

Justeras
Per Troborg

Justeras
Torgny Engdahl


Bilaga 1: Utfall 2017
Bilaga 2: Budget 2018
Bilaga 3: Närvarolista