Close

04/09/2018

Styrelseprotokoll 2018.07.17

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2018-07-17Plats
Hos Peter Blanck på Gräddö Asken.

Närvarande
Mats Juhlin, Robert Larsson, Peter Blanck, Ulf Möller, Arne Prembäck & Lars Rodhe.

§1. Mötets öppnande
Mats hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§3. Nya medlemmar
Med glädje konstaterar styrelsen att vi fått muntligt besked från Norrtälje kommun att de har godkänt fastigheterna 4:20 Jevrell, 6:40 Malmgren och 6:41 Nelin att ansluta sig till det kommunala nätet via Samfälligheten. Fastigheterna 6:45 avstyckad från 6:39 Svecke samt 6:18 har tidigare blivit godkända av kommunen för påkoppling via Samfälligheten. Samtliga fastigheter förutom 6:45 har egen servis/kopplingspunkt.

Då Samfälligheten ska äga samtliga serviser/kopplingspunkter måste en servis/kopplingspunkt anläggas i anslutning till fastigheten 6:45. Styrelsen beslutar att följande då ska gälla:

 • Samfälligheten ska nyttja den leverantör som fastighetsägaren kontrakterar för anslutningen. Fastighetsägaren ansvarar för att offerten specificerar särkostnaden för anläggning av servis då denna kostnad ska belasta Samfälligheten Särkostnaden för anläggning av servis inklusive material får inte överstiga 25 000kr. Fastighetsägaren står för kostnader för uppstart/transport etc.
 • Dessa förutsättningar för anläggning av servis ska finnas med i det avtal för inträde i Samfälligheten som ska tecknas mellan Samfälligheten och fastigheten 6:45. Mats åtar sig att justera i avtalstexten som Robert utarbetat efter att ha fått offert från Rådmansö schakt.
Beräkningsmodellen för inträdesersättning för nya medlemmar diskuterades. Styrelsen beslutar efter diskussion att det underlag som utarbetats enligt Lantmäteriets anvisningar (uttryckt i mail daterat 12.7.2018) ska gälla. Den blankett som Lantmäteriet har angett ska fyllas i med de beslutade beloppen.

Styrelsen beslutar också att använda sig av två blanketter, Lantmäteriets och Samfällighetens egna vid inträde av nya medlemmar.

För att fullgöra inträde i Samfälligheten gäller följande:
 • Fastighetsägaren ska ha betalat in angiven ersättning för inträde.
 • Fastighetsägaren ska genom Samfällighetens försorg blivit registrerad i Lantmäteriets Samfällighetsregister.
 • De handlingar som erfordras ska vara undertecknade av inträdande medlem och Gräddö-Askens VA-samfällighetsförening.

Att göra:

För inträde av 6:45

 • 
Mats arbetar in en text m a a offerten från Rådmansö schakt så att förutsättningarna/villkoren för ny servis/kopplingspunkt är helt tydliggjorda.
 • 
Mats kontaktar Svecke för att diskutera när inträde i föreningen ska ske – helst 1.1.2019. 
Mats fyller i Lantmäteriets blankett för underskrift och inskick.
 • Tillsammans med blanketten ska fastställt beräkningsunderlag och årsredovisning 2017 skickas till Lantmäteriet.
Övrigt
 • Arne ansvarar för att maila 4:20, 6:40 och 6:41 senast 15 augusti och informera om att Samfälligheten fått muntligt klartecken för att ta in de som medlemmar.
 • Mats ansvarar för att meddela Norrtälje kommun att fastigheterna 6:1 Söderman, och 4:93 Lundén Schmid har anmält att de har ytterligare en lägenhet på respektive fastighet.
 • Arne uppdaterar medlemsregistret när nya medlemmar har inkommit.
 • Arne ansvarar för att skicka mail till samtliga medlemmar och informera om att Samfälligheten fått godkänt att ta in nya medlemmar, tidpunkt för höstens arbetsdag och tidpunkt för Stämman 2019.
 • Robert ansvarar för att de ekonomska beräkningarna bygger på antalet faktiska medlemmar då nya medlemmar förväntas in i Samfälligheten.
 • Robert skickar beräkningsunderlaget för uppräkning av avgift för tillkommande medlemmar till revisorerna för synpunkter.

§4. Fiber
Peter rapporterar att IP-Onlys grävning ut till Gräddö har avstannat. Norrtälje energi har i dagsläget inte för avsikt att dra fram fiber till Gräddö. Peter kommer att kontakta Fagerviksstigens fiberförening för diskussioner om vi kan ansluta via dem. Fortsättning följer.

§5. Höstens arbetsdag
Arbetsdagen kommer att äga rum lördagen den 22/9 samling 10.00 som vanligt vid S:49. Rensning runt Samfällighetens serviser samt röjning av stigarna på ön för att underlätta framkomligheten.

§6. Nästa styrelsemöte
27/8 20.00 telefonmöte.

§7. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet
Arne Prembäck

Justeras
Mats Julin

Bilägges protokollet: Inträdesersättning medlem nr 26.