Close

10/09/2018

Styrelseprotokoll 2018.08.27

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2018-08-27Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Mats Juhlin, Robert Larsson,  Ulf Möller, Arne Prembäck & Lars Rodhe.
Peter Blanck hade anmält förhinder.

§1. Mötets öppnande
Mats hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll
Föregående protokoll, 2018-07-17 gicks igen och godkändes och lades till handlingarna med följande kommentarar:

  • Mats efterfrågar av Norrtälje kommun ett skriftligt besked om att vi får ta in ytterligare medlemmar då vi på försommaren enbart fått beskedet muntligt men utlovats ett skriftligt besked.
  • Mats meddelar Norrtälje kommun att fastigheterna 6:1, Söderman och 4:93, Lundén Schmid har anmält ytterligare en lägenhet på respektive fastighet.
  • Ett förtydligande: det är först när vi fått besked från Lantmäteriet om att 6:45, Svecke, antagits som medlem som Mats kontaktar Norrtälje kommun och anmäler detta så att vi får en uppdatering av avtalet med kommunen och Arne uppdaterar vårt medlemsregister.

§3. Peter Blanck, suppleant i styrelse avsäger sig sitt uppdrag
Peter Blanck meddelar per mail att han begär utträde som suppleant i styrelsen. Peter säger sig inte kunna stå bakom styrelsens beslut om nivån på inträdesersättning för nya medlemmar. Då styrelsen inte äger denna fråga utan det gör stämman och styrelsen gör bedömningen att det inte är nödvändigt med en ersättare i form av en suppleant i dagsläget utan avvaktar till årsstämman 2019 då val hålls till styrelsen. Peter kvarstår således formellt i styrelsen men deltar inte i sammanträdena fram till stämman i maj.

§4. Fiber
Peter Blanck har skickat ett mail till styrelsen och frågat om styrelsen ska skicka ut något meddelande till medlemmarna om möjlighet att göra en intresseanmälan till Telia som fiberleverantör. Styrelsen konstaterar att ingen av fiberleverantörerna IP Only eller Telia ännu kommit fram till Gräddö by och i dagsläget inte någon prognos när så ska ske.

Mats kontaktar Peter för att förhöra sig om möjligheten att Peter fortsätter att hålla i frågan om fiber och då i egenskap av enbart medlem.
För ett drygt år sedan sammanfattade Robert ”fibersituationen” så här:

  • IP-Only köper tomröret. I nuvarande räkenskaper ligger detta med ett värde på 178 500 kr. Säljer vi detta så får samfälligheten en intäkt med skattekonsekvenser för medlemmarna högst sannolikt. Här kommer också de frågor som rör markupplåtelsen in och jag vet inte hur det blir om IP-Only äger, hur upplåtelseavtal regleras? Efter försäljning av tomrör kopplas VAsken bort och det blir respektive fastighetsägare som hanterar kontrakt mm direkt med leverantören. Kan inte hur det blir med ev. ”ledningsrätt” motsvarande den som Norrtälje kommun har för vattenledningen?
  • VAsken äger fortsättningsvis tomröret. Rutin för hantering av ev. medlemmar som bara vill nyttja fibernätet måste utarbetas. Här kanske vi kan utgå från det underlag vi tog fram för nya medlemmar, d v s att den initiala investeringen fördelas på antal fiber-medlemmar + en ev. uppräkning. Ang. frågorna kring markupplåtelseavtalen så blir det en fråga för samfälligheten att klara ut inkl. kopplingsskåp. Jag vet heller inte om Lantmäteriet har någon syn på om vi utökar samfälligheten med nya medlemmar som inte är kopplade till vattenanläggningen. Det blir lite omställningsadministration för att ta fram nya rutiner för stämman mm?
  • En ny samfällighet för fiber bildas, ”FAsken”, som tar över ägandet av tomröret. Här blir det återigen en intäkt för VAsken och jag kan inte överblicka vilka konsekvenser det blir för nuvarande medlemmar som då kommer få en intäkt men en motsvarande kostnad i den nya samfälligheten, känns krångligt. FAsken blir avtalspart mot IP-Only för tomröret och annan infrastruktur?

Det är alltså både ekonomiska, juridiska, administrativa och tekniska aspekter som måste beaktas. Styrelsen avvaktar Peters svar innan beslut fattas hur fortsatt beredning i frågan ska se ut.

§5. Förfrågan att inköpa pump att ha i reserv
Ulf har fått förfrågan om vi är intresserade att köpa in en ny pump från Hoppets väg V/A-samfällighetsförening i Gräddö by att ha som reservpump. Innan vi fattar beslut får Ulf i uppdrag att efterfråga prisnivån.

§6. Mail till medlemmarna
Arne skickar ut till medlemmarna ett mail om dels hjälp vid avstängning av ventil inför vintern och dels en uppmaning till att fota av mätarställningen på vattenmätaren och skicka in till kassören senast 30/9.

§7. Föreningsstämma 2019
Gräddö bygdegård är bokad söndagen den 12 maj 2019 mellan kl. 15 – 19.

§8. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 30.10 kl. 20.00 och är ett telefonsammanträde.

Vid protokollet
Arne Prembäck

Justeras
Mats Julin