Close

02/11/2018

Styrelseprotokoll 2018.10.30

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2018-10-30


Protokoll No 2018:4

Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Mats Juhlin, Robert Larsson,  Ulf Möller, Arne Prembäck & Lars Rodhe.

§1. Mötets öppnande
Mats hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll 2018:03
Föregående protokoll gicks igen med följande kommentarar:

 • Ny medlem 6:45.

  Godkännande om inträde i GA:17 beslutades av LM 2018-09-27 . Beslutet vunnit laga kraft 2018-10-25. Därefter har Svecke 3 månader på sig att betala beloppet. Robert ansvarar för att HoF skickar Svecke en faktura på avtalat belopp, 269 968kr. Robert mailar dessförinnan Svecke om att de kommer att få en faktura från HoF.I samband med att vi antog inträdesavgiften för nya medlemmar så mailades revisorn för kännedom underlaget. Vi har inte fått någon reaktion från revisorn vilket inte heller var att vänta då vi endast sände det för kännedom och inte för synpunkter. Eventuella synpunkter kommer i samband med revisionen inför årsstämman.
 • Anmälan/ansökan om medlemskap från 4:20, 6:40 och 6:41.

  NK har hittills bara svarat positivt muntlig genom Anna Olsson på vår ansökan/anmälan. Vi beslutar att Mats skriver mail till Anita Skoglund för att få ett skriftligt förhandsbesked så att vi kan gå vidare till LM för att få ett beslut om att utöka vårt medlemsantal.
 • Nytt avtalsförslag med NK med anledning av ytterligare lägenheter.

  Mats har fått ett nytt avtalsförslag från NK. 3 nya lägenheter innefattas 4:93 1 lägenhet ytterligare och 6:1 2 lägenheter ytterligare totalt således 28 lägenheter. Mats har skrivit under avtalet och vi väntar på faktura på de 3 ytterligare lägenhetsavgifterna. Mats mailar skyndsamt 4:93, Lundén och 6:1, Söderman att en faktura kommer för utökat antal lägenheter på respektive fastighet. Mats mailar Anita Skoglund om möjlighet att få förlängd betalningstid, 60 dagar, på fakturan. Robert ansvarar för att HoF skickar faktura till 4:93 och 6:1.Mats påtalar också i mailet till Anita att det finns en felaktighet i debiteringsunderlaget till nya avtalet avseende 6:42 och 6:43 nämligen att i samband med att Svecke avstyckade sin fastighet 6:39 år 2015 bildades 6:42 Svecke och 6:43 Tängström, dessa ersatte 6:39s två andelar i samfälligheten. Dessa borde då inte betala några nya lägenhetsavgifter då det endast var en administrativ ändring, inte en fysisk.
 • Fiberfrågan

  Peter Blanck har efter flera år avsagt sig att arbeta vidare med fiberfrågan vilket styrelsen beklagar men samtidigt vill styrelsen rikta ett stort tack för nedlagt arbete. Styrelsen beslutar att Mats mailar ut till medlemmarna om att anmäla sig på Telias hemsida om intresse av fiber föreligger. Intresseanmälan är inte bindande och om tillräckligt många visar intresse förväntar vi oss att Telia att höra av sig. När så sker får styrelsen åter börja arbeta med frågan och den kommer upp senast på årsstämman i maj.Finns det redan nu någon intresserad bland medlemmarna att åta sig att driva fiberfrågan så hör av er till ordföranden Mats Julin 0705 58 95 01, matsjulin@gmail.com.
 • Inköp av ny reservpump

  Styrelsen beslutar att avstå att inköpa reservpump med motiveringen att samfälligheten är för liten för att äga en reservpump.

§3. Budget 2019
NK kan inte lämna några uppgifter för avgifter 2019. Robert har då byggt sitt budgetförslag på tidigare års ökningar för både fast och rörlig avgift. Robert har vidare tagit höjd för ökade administrativa kostnader i samband med ökat antal medlemmar från 25 000kr till 30 000kr samt ökad försäkringskostnad från
4 500kr till 5 000kr. Sedan 2017 finns ett stämmobeslut på att underbalansera budgeten med 20 000kr för att få ner likviditeten. Detta sammantaget ger en budget med ett underskott på 20 000kr.

Styrelsen beslutar att gå på Roberts förslag till budget som Robert kommer lämna till HoF senast 15.11och fastställas på årsstämman i vår. Se budgetförslaget nedan. Förslaget ska kompletteras med 3 lägenhetsavgifter och medlem 26, fastighet 6:45 vilket dock inte påverkar resultat utan endast omsättningen.

 

Budget 2019 Gräddö-Askens VA samfällighet

Rörelseintäkter (TKR)

Nettoomsättning: 171
Rörelseintäkter: 0
Summa rörelseintäkter: 171

Rörelsekostnader
Driftskostnader: -109
Övriga externa kostnader: -32
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar: -117
Summa rörelsekostnader: -258

RÖRELSERESULTAT: -87

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter: 0
Räntekostnader och liknande resultatposter: -22
Summa finansiella poster: -22

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER: -109

ÅRETS RESULTAT: -109

Återföring från Fond för kommande avskrivningar: 89
Påverkan på balanserat kapital: -20

§4. Rapport från arbetsdagen
Ca 14 personer deltog och arbetet var snabbt avklarat med att rensa runt serviser och rensning av vissa stigar.

§5. Nästa sammanträde
Inget nytt sammanträdesdatum bestämdes.

§6. Mötet avslutades
Mats tackade alla och avslutade mötet.

Arne Prembäck
Sekreterare

Mats Julin
Ordförande