Close

27/01/2019

Styrelseprotokoll 2019.01.17

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2019-01-17


Protokoll No 2019:1

Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Mats Juhlin, Robert Larsson & Arne Prembäck.

§1. Mötets öppnande
Mats hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Styrelsens uttalande efter stormens härjningar
Efter en ingående diskussion beslutar styrelsen att anta följande uttalande:

  • Eftersom VA-samfälligheten inte äger någon mark så ansvarar den inte för röjning av stormfällda träd.
  • Enligt markupplåtelseavtalen så ansvarar fastighetsägarna för att VA-samfällighetens anläggning är åtkomlig för service och underhåll.
  • För närvarande har VA-samfälligheten inga planerade arbeten, en röjning är alltså inte akut.
  • För att VA-samfälligheten ska kunna öppna serviserna efter vintern så måste detta kunna ske på ett säkert sätt, detta kan medföra att en röjning måste utföras innan öppning sker.
  • VA-samfälligheten ser fördelaktigt på att fastighetsägarna har ombesörjt röjning innan vårens städdag för att serviser och andra anläggningsdelar ska kunna inspekteras, preliminärt datum för städdagen är i början av juni.

För övrigt så råder vi till att avvakta tills Vattenfall varit på plats ifall det finns elledningar som fallit ned och ligger på marken eftersom dessa utgör en fara.

Detta uttalande skickas ut till samtliga medlemmar.

§3. Nya medlemmar 2019
Mats ansvarar för att blanketten ”Andelstal i Gemensamhetsanläggning” skrivs under av sökande medlemmar, Jevrell 4:20, Malmgren 6:40, Nelin 6:41 och skickas in till Lantmäteriet. Robert kompletterar blanketten med de ekonomiska förutsättningarna.

§4. Bokslutsarbetet
Bokslutsarbetet startar i och med årsskiftet och Robert ansvarar för de ekonomiska delarna som tas fram av Hof och Arne påbörjar att se över texten i Förvaltningsberättelsen.

§5. Valberedningen
Arne kontaktar valberedningen så att de kommer igång med sitt arbete.

§6. Mats förklarar styrelsemötet för avslutat.
Mats tackade alla och avslutade mötet.

Arne Prembäck
Sekreterare

Mats Julin
Ordförande