Close

10/04/2019

Föreningsstämma 2019

Föreningsstämma
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening


Styrelsen för Gräddö-Askens VA-samfällighetsförening kallar till stämma.

Datum: 2019-05-12
Tid: 16.00 – 18.00 (ca)
Plats: Bygdegården, Gräddö


Dagordning för årsstämman 2019

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.

5. Godkännande av närvarolista som röstlängd.

6. Fråga om mötets behöriga utlysande.

7. Godkännande av dagordning.

8. Verksamhetsberättelse och årsredovisning.

9. Revisionsberättelse.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Ev. framställningar från styrelsen eller inkomna motioner.

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering.

14. Val av styrelse och styrelseordförande och suppleanter.

15. Val av revisor och revisorssuppleant.

16. Val av valberedning.

17. Hantering av nya medlemmar.
— Ny medlem, Kauffmann, 6:45.
— Information om beräkningsmodell för nya medlemmar.
— Status för kommande nya medlemmar.
— Beslut om hantering av inkomna medel.

18. Övriga frågor.
— Fiber.

19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

20. Mötet avslutas.

Väl mött.