Close

05/11/2019

Stämmoprotokoll 2019.05.12

Föreningsstämma 2019.
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening.
Bygdegården, Gräddö.
2019-05-1201. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

02. Val av ordförande för årsstämman
Till mötesordförande valdes Mats Julin.

03. Val av sekreterare för årsstämma
Till sekreterare valdes Arne Prembäck.

04. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Lisa Kauffmann och Torgny Engdahl valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

05. Godkännande av närvarolista som röstlängd
Närvarolistan godkänns som röstlängd. Totalt 16 av 26 fastigheter är representerade. Utöver dessa 16 är 2 fastigheter representerade genom fullmakt.

06. Fråga om mötets behöriga utlysande
Stämman godkände att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna.

07. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägget att punkt 17 ”Hantering av nya medlemmar” flyttas upp och bli punkt 7B.

07B. Hantering av nya medlemmar

 • Rådmanby 6:45.
  Ytterligare en medlem har tillkommit under verksamhetsåret, Rådmanby 6:45. Detta möjliggjordes genom att först Norrtälje kommun sa ja till att samfälligheten fick koppla på ytterligare fastigheter på det kommunala va-nätet. Därefter att Lantmäteriet godkänt och registrerat fastigheten som medlem i samfälligheten och slutligen att fastigheten betalt in inträdesersättning, anläggningsavgift för bostadslägenhet samt ursprunglig reserv.
 • Information om beräkningsmodell för nya medlemmar.
  Lantmäteriet har angivit följande modell:
  A = Tillgångar/Totalt antal utförandeandelar innan inträde: 25.
  B = Tillgångar/Totalt antal utförandeandelar efter inträde: 26.
  A-B = C Ersättning per andel + påkopplingsavgift hos kommunen.

  Med tillgångar menas anläggningens värde (investeringar man gjort eller vad det skulle kosta att återanskaffa anläggningen med avdrag för förslitningar och minskad användbarhet p.g.a. teknisk utveckling) plus sådant man säljer snabbt (aktier, fonder – ej fordon), minus eventuella skulder som föreningen har.


Beräkning av inträdesersättning för medlem 25, prisläge 2018 (kr)


Tillgångar (2017-12-31): 5 998 431
A (Tillgångar/25): 239 937
B (Tillgångar/26): 230 709
C (A-B, ersättning per andel): 9 228

Ersättning (C*25): 230 709
Anläggningsavgift för bostadslägenhet: 34 159 
Belopp ursprunglig reserv: 5 100


Total ersättning: 269 968


 • Status för kommande nya medlemmar.
  Ansökningarna från fastigheterna Gräddö 4:20 — Jevrell, Rådmanby 6:40 — Malmgren och Rådmanby 6:41 — Nelin ligger inne hos Lantmäteriet och beräknas komma i retur påskrivna inom en snar framtid. Då innebär det att vi hälsar medlem 27, 28 och 29 välkomna till föreningen.
 • Beslut om hantering av inkomna medel.
  Kassören meddelar att Skatteverket, i telefonsamtal, anger att det inte blir någon skatteeffekt vid utbetalning av ”utdelning” enligt styrelsens förslag. Ev. skatteeffekt uppkommer först vid en framtida försäljning av fastigheten då avdrag for kostnader blir lägre. Stämman beslutar enhälligt att betala ut till medlemmar de inkomna medel som genererats av nya medlemmar. Utbetalning sker samlat när medlem 27-29 blir medlemmar vilket beräknas ske under året.

  Utbetalningsbelopp beräknas genom att medlemmar 1-25 erhåller 1/25 av ersättning från medlem 26 och att medlemmar 1-26 erhåller 1/26 av ersättningen från medlemmarna 27-29.

08. Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Robert Larsson, kassör går igenom verksamhetsberättelsen och beskriver den som en dagbok över vad som hänt under verksamhetsåret. I korthet har det huvudsakliga arbetet for styrelsen bestått av:

— Hantering av ny medlem.

— Hantera vidare debitering av tillkommande bostadslägenheter.

— Bokning av upplupen kostnad för rörligt vatten.

Därefter går kassören igenom årsredovisningen. Följande analys av budget jämfort med utfall presenteras.

Differensen mellan budget och utfall förklaras till största del av att Hem och Fastighet, HoF, har debiterat timmar för hanteringen av tillkommande medlem samt bokslutsarbete förknippat med densamma. Utöver detta innebär HoF’s standardiserade debiteringsmodell att de tilläggstjänster som Vasken inte har avtalat krediteras i efterhand men på nästkommande räkenskapsår, dvs. år 2019, vilken förklarar den andra delen av differensen mot budget.

Resultatdisposition
Kassören forsätter: Avskrivningarna belastar tillfullo resultaträkningen vilket innebär att stämman behöver godkänna styrelsens förslag på resultatdisposition vilket innebär att fond för kommande avskrivningar löses upp med motsvarande 19/25 av årets avskrivningar, enligt fastställd modell av HoF. Beloppet för utdelning avser inträdesersättningen för medlem 26.


Till stämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat: 249 394
Årets resultat: -109 596


Totalt: 139 798


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Reservering fond för yttre underhåll: -1 000
Omföring från fond för kommande avskrivingar: 88 692
Balanserat resultat: 139 798
Utdelning: -230 709


Balanseras i ny räkning:  -3 219


09. Revisionsberättelse
Föreningens revisor Peter Lundén har gått igenom föreningens räkenskaper för verksamhetsåret och rekommenderar stämman att resultat- och balansräkningen fastställs och att underskottet för innevarande år och balanserat resultat disponeras enligt styrelsens förslag.
Stämman beslutar enligt revisorns förslag.
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 
11. Inkomna motioner
Inga framställningar från styrelsen eller inkomna motioner till årsmötet har inkommit.

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutar att ingen ersättning utgår till styrelse och revisorer.

 
13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering
Kassören föredrar budgeten 2019. Budgeten nedan avser en genomsnittlig beräkning av avgiften för medlemmar med lån resp. utan lån genom samfälligheten. Observera att aviseringen utgår från respektive fastighets beräknade årsforbrukning av vatten och antal lägenheter.
 

14. Val av styrelse och styrelseordförande och suppleanter
Valberedningen foreslår Lisa Kauffmann som sekreterare år 1 och år 2 som kassör. Mats Julin har 1 år kvar som ordförande och Robert Larsson har likaså 1 år kvar som kassör.

Valberedningen föreslår till styrelsesuppleanter på 1 år Lars Rodhe kvarstår, Ulf Möller kvarstår samt Lollo Geuken nyval.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

15. Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor fölreslår valberedningen Peter Lundén och till revisorssuppleant Malin Lundén Schmid.
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Val av valberedning
Sittande valberedning väljs av stämman för ytterligare 1 år.

17. Övriga frågor

 • Fiber.
  Frågan om fiber läggs som vilande.
 • Städdag.
  30/5 Samling vid S:49 kl. 10.00.

18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Samtliga medlemmar får protokollet på mail. Protokollet läggs också ut på föreningens hemsida www.gräddö-asken.se.

19. Stämman avslutas
Ordförande tackade alla och avslutade stämman.

Vid protokollet
Arne Prembäck

Justeras
Lisa Kauffmann

Justeras
Torgny Engdahl


Bilaga 1: Årsredovisning 2018
Bilaga 2: Närvarolista