Close

24/06/2015

Gräddö-Askens Naturreservat

Naturreservatet ligger på nordöstra delen av Gräddö-Asken, en cirka 50 hektar stor ö i Lidöfjärdens södra del 20 km väster om Norrtälje. Reservatet är drygt 11 hektar stort och utgörs av ett lövträdsdominerat område med inslag av gran och tall.

Naturreservatet utgörs av ett lövskogsområde med stor förekomst av buskar, framförallt hassel men även till exempel måbär. Lövskogen är varierande där asp, björk och al dominerar med inslag av ek, ask och enstaka sälg. Även äldre gran samt enstaka tallar finns i området. Området har historiskt sett nyttjats som naturbetesmark och bedöms ha lång kontinuitet som lövträdsbevuxen mark.
Vid inventeringar har arter som är typiska för bördiga marker hittats, till exempel blåsippa, brudborste, idegran och ramslök.

Reservatet omfattar även det grunda havsområdet mellan Gräddö-Asken och skären/öarna i öster. Vattenområdet och öarna används av fåglar för födosök och häckning.
Några anordningar för friluftslivet utöver informationsskyltar planeras inte.

Reservat

Ordningsföreskrifter
Länsstyrelsens ordningsföreskrifter för Gräddö-Askens naturreservat.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  • 01. Gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten.
  • 02. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • 03. Skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Länsstyrelsen Gräddö-Asken.pdf