Close

24/01/2016

Styrelseprotokoll 2015.12.08

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2015-12-08Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Per Troborg, Robert Larsson, Lars Fordner, Torgny Engdahl och Thomas Thunvik.

§1. Mötets öppnande
Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll från 26 september 2015

  • Punkt 3 (var finns digitala dokumentationen, Per) punkt 7 (Anders Lindgrens anslutningsblankett, Per) och 8 (nöjdförklaringar, Per) återstår att genomföra.
  • Angående vattenkvaliteten har det framkommit att Norrtälje kommun bytt vattenleverantör. I samband med bytet i slutet av augusti, enligt uppgift, genomfördes renspolning av vattenledningar vilket kan ha orsakat missfärgningar. Förslaget från styrelsen är att avvakta med åtgärder och stämma av vattenkvaliteten i vår.
  • Lars R kontaktar Sjöfartsverket om att sjöledningen ska in på sjökortet och Per ska ordna en ankring förbjuden-skylt till gemensamma bryggans nock.
  • Bevakning av punkt 11.3 avseende rekrytering av besiktningsman hösten 2016.
  • Bygdegården är bokad för föreningsstämman lördag 7 maj kl 15:00. Vi kan i mars flagga om datumet och sedan skicka komplett kallelse när allt material finns framme.

§3. Registeringar föreningsformalia
Innevarande räkenskapsår kommer enligt föreningsstämmans beslut att omfatta 1 april – 31 december 2015, och nästa räkenskapsår blir kalenderåret 2016.

§4. Ekonomi, mätaravläsningar, lån
Ställningen på kontot är 1 149 536 kronor. Angående mätaravläsning har det fungerat bra med rutinen för fotografering och inskick via mail. Totalförbrukning enligt huvudmätaren var 2 455 m3 att jämföra med summan av varje fastighets avläsning runt den 27/9 vilket avvek med endast 8 m3 vilket är bra. Det saknas mätvärden från fyra fastigheter, Lindgren, Möller, Rickberg och Nasiell/Wall och provisoriska värden har lagts in för att kunna stämma av.

 §5. Lån
Ytterligare 5 medlemmar har löst sina andelar i föreningens gemensamma lån vilket innebär att 6 låntagare har valt att fortsätta ha lån via samfälligheten.. För resterande lånebelopp beslutas att två förslag på lån med rak amortering och med olika löptider tas fram av Torgny och presenteras för styrelsen om möjligt nu i december så att det är klart till bokslutet. Det är 1 309  tkr som ska flyttas från samfällighetens nuvarande kredit och i stället läggas över på ett separat lån för de 6 fastighetsägarna där räntor och amorteringar enklare än idag kan beräknas och föras vidare till de 6 låntagarna. Efter denna omläggning kommer kassan att uppgå till ca 150 tkr.

§6. Redovisningsbyrå
Torgny har erhållit ett avtalsförlag från Regaia och det som återstår är att kontrollera referenser. Avtalsförslaget innebär en årlig kostnad på 6 672 kronor samt en uppstartskostnad på 1 500 kronor plus moms (det kan tillkomma smärre kostnader när tjänstens innehåll detaljutformas i dialog med leverantören)

Styrelsen är enig om att detta är en bra lösning och beslutar att detta ska genomföras.

Avtalet kräver två underskrifter och styrelsen beslöt att ge Torgny och Robert mandat att skriva på avtal om denna tjänst.

§7. Tidpunkt för nästa möte
2016-02-09, 20:00

§8. Övriga frågor
§8.1. Planering för årsbokslut
Torgny planerar att de ekonomiska underlagen kan vara framme under första halvan av januari. På styrelsemötet i februari gås underlaget igenom och förslag på text till förvaltningsberättelse utarbetas.

§9. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Robert Larsson

Justeras
Per Troborg

Justeras
Torgny Engdahl