Close

24/04/2016

Styrelseprotokoll 2016.04.15

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2016-04-15Plats
Plats: Telefonmöte, vilket ersatte mötet som var planerat till 22 mars.

Närvarande
Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Torgny Engdahl, och Lars Rodhe. Frånvarande: Lars Fordner

§1. Mötets öppnande
Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll från 9 februari 2016

  • Per tar reda på var den digitala dokumentationen finns samt hanterar utestående nöjdförklaringar
  • Vattenkvaliteten ska fortsatt bevakas då det förekommit både viss bismak men även svavelvätelukt nu vid våruppstart.
  • Sjöledningen är anmäld till Sjöfartsverket för införande på sjökortet men svar har ej erhållits. Per ska ordna en ankring förbjuden-skylt till gemensamma bryggans nock.
  • Rekrytering av besiktningsman ska ske hösten 2016. En av kontrollerna som ska göras är att röret på strandbotten vid den gemensamma bryggan ligger på tillräckligt djup.
  • Robert stämmer av att adressändring har skett mot samtliga leverantörer samt anmäler adressändringen Lantmäteriets Samfällighetsföreningsregister.
  • Avstämning hur medlemsregistret förvaltas i Regaia (Robert).
  • Hanteringen av lån till föreningen ska slutföras (Torgny).
  • Arbete kvarstår för att samtliga rutiner med den nya redovisningsbyrån ska fungera fullt ut (Torgny).
  • Tidpunkt för nästa styrelsemöte bestäms när styrelsen träffas vid årsstämman.
  • Per kontaktar valberedningen för arbetet som behöver genomföras inför årsstämman då många nya förtroendevalda behöver utses.

§3. Checklistan inför stämman lördag 7 maj kl 15:00
Checklistan och framtaget agendaförslag gicks igenom. Torgny stämmer av underskrift på revisionsberättelsen och tar med projektor. Robert skickar ut kallelse inkl. dokument och förbereder närvarolista röstlängd. Resp. styrelsemedlem tar med en kaffetermos. Styrelsens medlemmar samlas en stund före stämman samt reserverar en stund efteråt för konstituerande styrelsemöte.

 §4. Frågan om tillkommande medlem
Per får i uppdrag att återkoppla medlemsförfrågan.

 §5. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.


Vid protokollet
Robert Larsson

Justeras
Per Troborg

Justeras
Torgny Engdahl