Close

15/01/2017

Styrelseprotokoll 2016.11.10

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2016-11-10Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Annika Molin, Lars Rodhe sista 15 minuterna pga. tekniska problem och Arne Prembäck.

§1. Mötets öppnande

Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Budget 2017
Styrelsen fattar beslut om budget för 2017 enligt Roberts förslag, se nedan. Budgeten fastställs därefter av föreningsstämman i maj 2017.

Kommentarer till budget

Sektion 1:
• Justerat upp kostnad för försäkring utifrån senaste fakturan.
• Justerat ned Övriga administrativa kostnader från 33 000kr till 20 000kr på grund av lägre kostnader för ekonomiadministration vid övergång till HoF.
• Justerat från 10 000 kr till 15 000 kr p.g.a. antagandet om ett resultat 2016 som tillsammans med konsekvenser av omläggning av lån och avslut av checkkredit kommer att ge ett större balanserat kapital.

Sektion 2a:
• Räknat upp avgifterna utifrån underlag från Norrtälje kommun.

Sektion 2b:
• Räknat upp avgifterna utifrån underlag från Norrtälje kommun
• Justerat antal Kbm enligt beräknad årsförbrukning i debiteringsunderlaget.

Sektion 3:
• Justerat räntekostnaderna utifrån nytt lån med fast ränta.

§3. Nya medlemmar
Vi har fått nej från Norrtälje kommun om att koppla på 3 nya medlemmar till Va-nätet pga. kapacitetsbrist i Kapellskärs reningsverk. Styrelsen beslutar att försöka få till ett möte med Anders Gellander, tf. VA-chef i kommunen. Per mailar styrelsemedlemmarna om förslag på datum för detta möte. Per mailar också ett brev till de tre presumtiva medlemmar som står på tur att ansluta sig till Va-nätet om kommunens beslut.

§4. Fiber
Vi har fått ett förslag på avtalet mellan samfälligheten och Ip-Only. Styrelsen anser att det är viktigt att fiberprojektet drivs vidare. Vi måste dock få avtalet konkretiserat och förtydligat innan vi kan skriva på. Per ber Thomas Blank kontaktar Ip-Only. Följande frågor bör ställas: Tidpunkter för betalningr när och hur mycket? Ska fastighetsägaren först betala 20 000kr och sedan få tillbaka 10 000kr? Till reduceringen av avgift måste kopplas en offert. Vem ansvar för kanalisationen i framtiden? Tjänsterna som kommer att erbjudas måste ske genom avtal mellan den enskilde fastighetsägaren och Ip-Only, samfälligheten ska inte vara inblandad.

§5. Kvar från tidigare protokoll
• Sjökabel på sjökort (LR)
• Beställa garantibesiktning är på gång och genomförs våren 2017 (PT)
• Lägga upp protokollen på nya hemsidan (AP)

 §6. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet


Arne Prembäck
Sekreterare

Per Troborg
Ordförande/Justerare