Close

15/12/2016

Styrelseprotokoll 2016.10.10

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2016-10-10Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Lars Rodhe och Arne Prembäck. Frånvarande: Annika Molin. Adjungerad Peter Blanck. §1. Mötets öppnande Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Fiber
Formulering brev till medlemmar o övriga fastighetsägare Efter att fiberföretaget IP-Only kontaktade oss med en förfrågan om att få dra in fiber i vårt tomrör har vi fört en dialog med företaget. Erbjudandet som IP-Only kommer med innebär en kostnad för medlemmen/fastighetsägaren på ca 10 000kr för att få det draget till tomtgräns och ca 15 000kr som inkluderar upp till 45 meters grävning från tomtgräns till hus. En 60 % anslutningsgrad från fastighetsägarna på ön behövs för att företagen ska vara intresserade av att dra fiber på ön. Till samtliga fastigheter finns ett tomrör som är draget till tomtgränsen. Vissa fastigheter har lagt ner tomrör för fiber från tomtgräns in i huset.

Kommunens företag Norrtälje energi arbetar också med att dra in fiber i fastigheterna i kommunen. Peter får i uppdrag att kontakta Norrtälje energi för att efterfråga deras upplägg samt kostnader.

Vi i styrelsen tycker att frågan om fiber är något som alla fastighetsägare borde få ta ställning till, även de som inte är medlemmar i VA-samfälligheten borde få ta ställning till och efter en stunds diskussion enas vi om att skicka ut ett brev till samtliga fastighetsägare för att kort efterhöra intresset av att dra in fiber i fastigheten. Arne får i uppdrag att formulera brevet.

Om det visar sig att minst 60 % är intresserade av att dra in fiber är föreningens hållning att vi enbart tillhandahåller tomröret och att all annan kontakt sker mellan respektive fastighetsägare och företaget.

§3. Nya medlemmar
Vi har nu 2 fastighetsägare som anmält intresse att bli medlemmar i föreningen från och med årsskiftet: Jevrell och Malmgren. Per ansvarar för att en ansökan/anmälan skickas in till Norrtälje kommun samt att en tilläggsförrättning sker hos Lantmäteriet och Arne erbjuder sig att hjälpa till vid behov.

§4. Nästa möte
Nytt telefonmöte 10.11 kl. 20.00

§5. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla och avslutade mötet

 

Arne Prembäck
Sekreterare

Per Troborg
Ordförande/Justerare