Close

15/11/2016

Styrelseprotokoll 2016.09.26

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2016-09-26Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Lars Rodhe och Arne Prembäck. Frånvarande: Annika Molin. Adjungerad Peter Blanck.

§1. Mötets öppnande
Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Fiber

 • Formalia
  Per redogör för följande: Tomröret nämns varken i stadgarna, i Lantmäteriförrättning eller i avtalet med Norrtälje kommun. Vad som krävs är att modifiera stadgarna så att det framgår att vi också är en förening som äger tomröret för fiber och kan tillhandahålla det till medlemmarna eller till ett företag som förlägger fiber. När vi har ett förslag på stadgeändring kallar styrelsen till ett extra årsmöte som har att anta de föreslagna stadgarna som sedan skickas in till lantmäteriet för godkännande. När detta är klart blir vi en VAtten- och fiberförening. Vi startar denna formailaövning först om/när vi ser att en fiberinstallation ska bli av. Om vi också blir en fiberförening måste vi se över vår försäkring.
 • Ip-only
  Peter har varit i kontakt med Ip-only. Se erbjuder följande priser; 19 900 komplett installation, 14 900 för de som har kanalisation till tomtgräns inklusive 45 meters grävning på tomt och slutligen 9 900 fiber dras fram till servis, tomtgräns. Dessa priser är under förutsättning att tomröret fungerar att dra fiber i. Varje fastighet som vill ha fiber dragen till sin servis anmäler detta separat till Ip-only varefter ett avtal upprättas mellan fastighetsägaren och Ip-only. Vid alternativ 9 900 väljer sedan fastighetsägaren själv när och hur han vill dra in fiber i huset. Ip-only har efter att avtal skrivits 24 månader på sig att dra fiber. Om man vill efteransluta sig kostar det enligt Ip-only mellan 35 000 – 60 000.Peter tar förnyad kontakt med Ip-only för att få svar på följande frågor:
  • Hur ser ett avtal ut mellan en rörägare, i detta fall föreningen, och ip-only?
  • Ingår röret som ligger i sjön i avtalet?
  • Hur ser villkoren i anmälningsblanketten ut?
  • Vad händer om en grävmaskin gräver av ett rör?
  • Vilka förutsättningar för erbjudet pris gäller? Är det 60 % av 25 medlemmar eller av 34 fastigheter?
  • Hur snabbt vill ip-only ha svar från oss?

  Peter kollar också med Norrtälje energi vad de skulle ta för att förse oss med fiber och under vilka förutsättningar.

  Så snart Peter fått svar på sina frågor delar han det till styrelsen. Peter ska också göra sammanställning av olika leverantörers tjänster och prisnivåer. Infobrev och möjlighet att ansluta sig till fiber ska gå ut till alla 34 fastigheter på ön och inte bara till de som är medlemmar.

  Fråga som kvarstår: Ska en icke va-medlem som vill ha fiber också betala en andel av 178 500 som var kostnaden för nedläggningen av tomröret?

 

§3.Ny medlem.
Sture Malmgren har anmält intresse för att dra in VA. Per ber samtliga i styrelsen läsa igenom bilagan till styrelseprotokollet 2016-07-06 där det beskrivs vad en tillkommande medlem ska betala i avgift. Detta för att sedan skicka ut det till Sture Malmgren.

§4. Nästa möte
Nytt telefonmöte 10.10 kl. 20.00. §5. Mötet avslutas
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.


Arne Prembäck
Sekreterare

Per Troborg
Ordförande/Justerare