Close

15/09/2016

Styrelseprotokoll 2016.07.06

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2016-07-06Plats
Hos Per Troborg.

Närvarande
Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Lars Rodhe och Arne Prembäck. Frånvarande: Annika Molin

§1. Mötets öppnande
Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll från 15 april 2016 gicks igenom
• Finns vår sjökabel inlagd på sjökortet? Lars kollar med Sjöfartsverket.
• Garantibesiktning ska beställas i höst för att genomföras till våren. Per ansvarar.
• Nytt möte med HoF i augusti. Robert och Torgny går.
• Lägga upp protokoll på Vaskens hemsida. Per o Arne träffar Anders Lindgren senare i sommar för att lära sig detta.

§3. Datum för stämma
Stämmodatum 2017 6 maj klockan 15.00. Per bokar Bygdegården.

§4. Diverse checklistor som behöver utarbetas/uppdateras
• Brev till nya ägare – finns
• Checklista för nya medlemmar – uppdateras/utarbetas
• Checklista inför ny anslutning – uppdateras/utarbetas
• Checklista föreningsstämma – finns

§5. Nästa styrelsemöte
Lördagen den 17 september klockan 15.00 hos Per

§6. Ang. nya medlemmar
Styrelsen summerade detaljerna angående de ekonomiska villkoren för nya medlemmar enligt bilaga nedan.

§7 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.


Arne Prembäck
Sekreterare

Per Troborg
Ordförande/Justerare


Gräddö-Asken_Villkor_Tillkommande_Medlemmar.pdf