Close

30/09/2016

Styrelseprotokoll 2016.09.17

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2016-09-17Plats
Hos Per Troborg.

Närvarande
Per Troborg, Robert Larsson, Thomas Thunvik, Lars Rodhe, Annika Molin och Arne Prembäck. Under §5 deltog även Peter Blanck.

§1. Mötets öppnande
Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll från 6 juli 2016 gicks igenom
• Finns vår sjökabel inlagd på sjökortet? Lars kollar med Sjöfartsverket.
• Garantibesiktning ska beställas i höst för att genomföras till våren. Per ansvarar.
• Nytt möte med HoF i augusti. Robert och Torgny går. Klart
• Lägga upp föreningens protokoll på Vaskens hemsida. Per o Arne träffar Anders Lindgren senare i sommar för att lära sig detta.

Då det har varit svårt att få till ett möte med Anders så kommer nu Annika försöka få kontakt med Anders och få inloggningsuppgifter till hemsidan för att kunna lägga upp protokoll mm.

§3. Nya medlemmar
• Utarbeta en kravspec som nya medlemmar har att följa när det gäller grävning på egna tomten och indragning av v/a. Thomas ansvarar för att ta fram detta.
• Per o Arne kollar i stadgarna om det behövs ett årsmöte för att godkänna nya medlemmar.
• Först i början av januari 2017 ska den nya medlemmen betala in avgiften. Robert ansvarar för detta.
• Budgeten baseras på att pengarna till en början ligger i föreningen. Ligger i således i balansräkningen.

§4. Vattenkvaliteten
• Vi avvaktar till ytterligare någon påtalar ngt problem innan vi ser till att ta ett vattenprov för att skicka in för analys. 2015 tas vårt vatten liksom större delen av Norrtälje kommuns vatten från ”Stockholmsvatten”.

§5. Fiber
Peter Blanck åtar sig att hålla i frågan om fiber och forska vidare. Frågor att få svar på är bl.a.

• Gäller något speciellt när det är samfälligheter som tecknar avtal?
• Ev. extraavgifter från IP Only.
• Att få ett exemplar av avtalstexten.
• Vem äger modemet.
• Kolla stadgarna om Vasken får ägna sig åt att tillhandahålla rör till fiber.
• Kolla i avtalet hur sjöledningen definierades i avtalet när den överläts till Norrtälje kommun.
• Vilka leverantörer av ittjänster kan IP-Only erbjuda?

§6. Ekonomi
• En femte faktura kommer sändas ut till medlemmarna som stämmer av årets förbrukning.
• Senast 15nov vill HoF ha vår budget för kommande år.
• Den avsättning som vi gör varje år ska föras på balansräkningen o inte som skett hittills på resultaträkning.

§7. Övrigt
• Per och Arne ser till att information sänds ut till medlemmarna inför vintern/vattenavavstängning och avläsning av vattenmätaren per den sista september.

§8. Kommande styrelsemöten
• Telefonmöte måndag den 26/9 kl.21.00
• Telefonmöte onsdag den 9/11 kl. 20.00

§9. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla och avslutade mötet

 

Arne Prembäck
Sekreterare

Per Troborg
Ordförande/Justerare