Close

02/04/2017

Styrelseprotokoll 2017.03.28

Styrelsemöte
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
2017-03-28Plats
Telefonmöte.

Närvarande
Per Troborg, Robert Larsson, Lars Rodhe och Arne Prembäck. Frånvarande: Annika Molin och Thomas Thunvik.

§1. Mötets öppnande

Per hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igen och lades till handlingarna med följande kommentarer:

Garantibesiktning
Per har mailat Stefan Nyberg som lovat svara för garantibesiktningen. Per har också fått muntligt besked från kommunen om att dela kostnaden.

Sjökabel
Finns numera på sjökortet vilket Lars sett till.

Föreningens dokument på HoF
Arne har lagt upp samtliga dokument i de båda pärmarna på HoF´s hemsida. Nu finns således samtliga handlingar sedan föreningen bildades 2011 inskannade. Styrelseprotokoll finns nu också inlagda på vår egen hemsida Gräddö-Asken.se

§3. Nya medlemmar – nuläge och fortsatt agerande
Den 5 december var det möte med Va-chef Anders Gelander och sektionschef Hanna Leife. Per Troborg, Thomas Thunvik, Arne Prembäck från styrelsen samt särskilt inbjudna Jan-Erik Svecke och Sture Malmgren pläderade för att få utöka samfälligheten med 3 medlemmar samt att dessa skulle få koppla in sig på nätet. Kommunen för fram kapacitetbrist i Kappelskärs reningsverk. Kommunen lovade återkomma med besked.

21 mars pratade Per med Anders Gelander som beskrev att man gjort vissa trimningar i Kapellskärsverket vilka bör ge utökad kapacitet, men att de vill invänta sommaren och nya mätningar. Om dessa visar att fler kan anslutas är frågan vilka ska då få anslutas? Troligtvis fastigheter i kommunens egna verksamhetsområden. Hur ska vi agera? Skall vi gå på offensiven och argumentera för att samfälligheter och verksamhetsområden borde likabehandlas? Vi har inhämtat juridisk sakkunskap som beskriver att kommunen har en skyldighet att leverera VA i sina verksamhetsområden men inte till samfälligheter.

2020 ska reningsverket vara utbyggt och då ska vi få möjlighet att ansluta nya fastigheter.

Vi beslutar att ha en fortsatt dialog med kommunen, liksom med de grannar på Asken som är intresserade av att ansluta sig. Per håller nära kontakt med Sture som har störst behov av att lösa sina sin VA-situation.

 §4. Bokslut
De pågår en diskussion med Hof hur vi bokföringstekniskt ska redovisa bokslutet. Detta medför ingen påverkan på vad medlemmen ska betala i avgifter. Robert, Per och Torgny Engdahl löser detta tillsammans med Hof. Resultatet för 2016 visar att vi har hållit oss inom budget.

§5. Fiber – uppdatering
23 av 25 medlemmar har svarat ja till fiber på vår enkät som vi skickade ut i oktober. Peter Blank har varit i kontakt med IP Only som ville ha varje enskild fastighetsägares mailadress vilket vi är beredda att ge dem så snart vi fått svar på våra frågor angående avtal och tjänster. IP-Only (deras telefonförsäljare) har inte kommit tillbaka med konkreta besked. Peter har också kontaktat Telia hittills utan framgång.

 §6. Inför årsmötet
• 6/5 kl. 15.00 – 17.00 i Bygdegården Gräddö.
• Kallelse ska utgå senast 5/4 via e-post och annonsering på hemsidan. Arne sköter detta.
• Bokslut och revisionsberättelse – Robert ansvarar.
• Utskick av bokslut och revisionsberättelse så snart de är klara – Arne o Robert ansvarar.
• Förvaltningsberättelse – Per ansvarar
• Handlingar till revisor – Robert ansvarar
• Projektor – Per åtar sig att fråga Torgny Engdahl
• Kaffe – Närvarande på styrelsmötet tar med sig 1 kaffetermos/person.

§7. Ordförande tackade alla och avslutade mötet


Arne Prembäck
Sekreterare

Per Troborg
Ordförande/Justerare