Close

02/04/2017

Föreningsstämma 2017

Föreningsstämma
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening


Styrelsen för Gräddö-Askens VA-samfällighetsförening kallar till stämma.

Datum: 2017-05-06
Tid: 15.00 – 17.00 (ca)
Plats: Bygdegården, Gräddö

 

Dagordning för årsstämman 2017

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

5. Godkännande av närvarolista som röstlängd

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

7. Godkännande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse och årsredovisning

9. Revisionsberättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Ev. framställningar från styrelsen eller inkomna motioner

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering

14. Val av styrelse och styrelseordförande och suppleanter

15. Val av revisor och revisorssuppleant

16. Val av valberedning

17. Övriga frågor

18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

19. Mötet avslutas

 
Väl mött.