Close

11/06/2017

Stämmoprotokoll 2017.05.06

Föreningsstämma 2017
Gräddö Askens VA Samfällighetsförening
Bygdegården, Gräddö
2017-05-0601. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

02. Val av ordförande för årsstämman
Till mötesordförande valdes Per Troborg.

03. Val av sekreterare för årsstämma
Till sekreterare valdes Arne Prembäck.

04. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Josefine Nasiell och Lena Julin valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

05. Godkännande av närvarolista som röstlängd
Närvarolistan godkändes som röstlängd med en röst per fastighet.

06. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelsen till årsmötet lades ut på föreningens hemsida den 30/3 samt skickades via mail till samtliga medlemmar samma datum. Beslutades att stämman var utlyst enligt vad stadgarna kräver.

07. Godkännande av dagordning
Beslutades att godkänna föreslagen dagordningen för mötet.

08. Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Verksamhetsberättelsen presenterades av ordföranden Per Troborg. Följande kan nämnas:

 • Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 7 protokollförda sammanträden.
 • Styrelsen har arbetat med inriktningen att skapa enkla och robusta rutiner, vilket bör minska styrelsens arbetsinsats och underlätta rotation på de olika förtroendeposterna.
 • Avtal har under året träffats med Conzignus Hem o Fastighet om ekonomisk förvaltning och rutiner för bokföring och avisering har lagts upp.
 • Under året mottog styrelsen anmälan från tre fastigheter som önskade bli medlemmar i samfälligheten och ansluta till Va-nätet. Kommunen har dock sagt nej till samfälligheter att ta in nya/fler medlemmar pga. kapacitetsbrist i Kapellskär reningsverk. År 2020 beräknar kommunen ha full kapacitet i reningsverket och först då kan ytterligare fastigheter kopplas på VA-nätet.
 • Under året genomfördes arbetsdagen sista lördagen i maj. Bland annat skedde rensning och fördjupning av dikena på och invid S49. Fler spänger lades också ut. Den planerade arbetsdagen sista lördagen i september ställdes in på pga. att arbetsuppgifter saknades.

Föreningens kassör Robert Larsson presenterade årsredovisningen (ÅR) och gick igenom den förändrade principen för redovisningen av de kontantbetalda medlemmarnas andelar av avskrivningarna på anläggningen (i nuläget 19 av 25 vilket motsvarar 88 692 kr). Den tidigare principen innebar att avskrivningen redan i resultaträkningen möttes av en lika stor omföring från ”Kontantbetalandes insatskapital”. Den nya principen innebär att nämnda avskrivningar i stället möts av en lika stor återföring från ”Fond för kommande avskrivningar”, vilket av formella skäl behöver beslutas av föreningsstämman.

Principen påverkar inte föreningens utdebiterade avgifter eller ekonomi på annat sätt än redovisningstekniskt.

Kassören gick också igenom utfallet 2016 i förhållande till budget 2016 vilket visade att föreningenspåverkabara kostnader, dvs. den s.k. sektion 1, blev 10 902 kr lägre än budget.

09. Revisionsberättelse
Föreningens revisor Lena Julin har gått igenom föreningens räkenskaper för verksamhetsåret och rekommenderar att:

 • Resultat- och balansräkning fastställs – stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
 • Underskottet för innevarande år och balanserat resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen – stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
 • Avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden som revisionen omfattar.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

12. Ersättning till styrelsen och revisorerna
Beslutades att inga ersättningar till styrelse och revisorer ska utgå.

13. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debitering
Kassören föredrog förslaget till budget för 2017. Då vi har en överlikviditet föreslog     kassören att likviditeten på 5 år ska ner och ligga på ca 100 000 kr. Stämman beslutar att godkänna budgeten med inriktning att drar ner likviditeten till ca.100 000 kr på 5 år.

14. Val av styrelse och styrelseordförande och suppleanter
Valberedningen föreslår Mats Julin (4:69) till ny ordförande efter Per Troborg. Stämman beslutar välja Mats Julin till ny ordförande på tre år.

Valberedning föreslår Ulf Möller (6:14) och Peter Blanck (6:22) till suppleanter efter Annika Mohlin och Thomas Thunvik.

Stämman beslutar välja Ulf Möller och Peter Blanck till suppleanter på vardera ett år.

Valberedningen föreslår omval på Lars Rodhe (4:16) som suppleant.

Stämman beslutar välja Lars Rodhe som suppleant på ett år.

Robert Larsson (4:71) har ett år kvar som kassör och Arne Prembäck (6:38) har två år kvar som sekreterare.

15. Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår nyval på revisor och revisorssuppleant. Till revisor föreslås Malin Lundén (4:93) och till revisorssuppleant föreslås Crister Fredrikson (4:50/54).

Stämman beslutar välja Malin Lundén till revisor och Christer Fredriksson till revisorssuppleant på vardera 1 år.

16. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Morgan Åkerblom (4:68) och Peter Lundén (4:93)

17. Övriga frågor

 • Arbetsdagen 27/5 kl. 10.00 sker samling vid S:49. Arbetsuppgifter blir att leta upp samtliga ventiler och göra dem tillgängliga samt att se över spängerna så att de blir funktionsdugliga.
 • Garantibesiktning kommer att äga rum den 19/5. Per Troborg, Mats Julin och Roger Thunvik kommer att närvara. Har ni frågor som bör uppmärksammas så kontakta någon av dessa.
 • Fiberprojektet redogjorde Peter Blanck för. Kontakten med IP-Only har avstannat. Peter har varit i kontakt med Fagerviks bredbandsförening som gjort ett eget nät för 80 fastigheter och kommer att följa upp den kontakten. Han återkommer med information till medlemmarna. Finns det någon/några som vill arbeta med frågan så kontakta Peter 0705 73 61 45.
 • Ändring av stadgar. Styrelsen föreslår att mandattiden för ordinarie styrelseledamöter ändras från tre år till två år. Detta för att underlätta rekrytering till styrelsen. Stämman beslutar enhälligt att ändra mandatperioden för ordinarie styrelsemedlemmar från tre år till två år. Då det behövs två stämmobeslut för att stadgeändring ska bli giltig så återkommer denna fråga på nästa årsstämma.
 • Per Troborg avtackades för sitt mångåriga gedigna arbete i föreningen. De senaste tre åren som föreningens ordförande.

18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Protokollet kommer att läggas ut på föreningens hemsida samt skickas per mail till medlemmarna.

19. Stämman avslutas
Ordförande tackade alla och avslutade stämman.

Vid protokollet
Arne Prembäck

Justeras
Josefine Nasiell

Justeras
Lena Julin


Bilaga 1: Budget 2017
Bilaga 2: Närvarolista